«Батыс Энергоресурсы» ЖШС құпиялық саясаты және жеке деректерді өңдеу

Құпиялық саясаты және жеке деректерді өңдеу

Осы Құпиялылық және дербес деректерді өңдеу саясаты «Батыс Энергоресурсы» ЖШС (бұдан әрі — Оператор) сайтының дербес және өзге де деректерін өңдеу және пайдалану тәртібін реттейді. Осы Құпиялылық саясатының қолданыстағы редакциясы үнемі танысу үшін қолжетімді және Интернет желісінде мына мекенжай бойынша орналастырылған: https://www.batyser.kz

Операторға сайт арқылы дербес және өзге де деректерді бере отырып, Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатында баяндалған шарттарда көрсетілген деректерді пайдалануға өзінің келісімін растайды.

Егер Пайдаланушы осы Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспесе, ол сайтты пайдалануды тоқтатуға міндетті.

Осы Құпиялылық саясатының сөзсіз акцепті пайдаланушының сайтты пайдалануын бастау болып табылады.

1.Терминдер

1.1. Сайт-Интернет желісінде орналасқан сайт https://www.batyser.kz

Сайтқа және оның жекелеген элементтеріне (бағдарламалық қамтамасыз етуді, дизайнды қоса алғанда) барлық айрықша құқықтар операторға толық көлемде тиесілі. Пайдаланушыға айрықша құқықтарды беру осы Құпиялылық саясатының мәні болып табылмайды.

1.2.Пайдаланушы-сайтты пайдаланатын тұлға.

1.3. Заңнама-Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы.

1.4. Дербес деректер-пайдаланушы тіркелу кезінде немесе сайт функционалын пайдалану процесінде дербес беретін Пайдаланушының дербес деректері.

1.5. Деректер-пайдаланушы туралы өзге де деректер (Дербес деректер ұғымына кірмейтін).

1.6. Тіркеу - Пайдаланушының сайтта орналасқан тіркеу нысанын қажетті мәліметтерді көрсету және сканерленген құжаттарды жіберу арқылы толтыруы.

1.7. Тіркеу нысаны-сайтта орналасқан нысан, оны пайдаланушы сайтты толық пайдалану мүмкіндігі үшін толтыруы керек.

1.8. Қызмет (тер) — оператор келісім негізінде ұсынатын қызметтер.

  1.  ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

2.1. Оператор оператормен қызмет көрсету және пайдаланушымен өзара іс-қимыл жасау үшін қажетті дербес деректерді ғана жинайды және сақтайды.

2.2. Дербес деректерді келесі мақсаттарда пайдалануға болады:

2.2.1 Пайдаланушыға қызмет көрсету;

2.2.2 пайдаланушыны сәйкестендіру;

2.2.3 Пайдаланушымен өзара әрекеттесу;

2.2.4 пайдаланушыға жарнамалық материалдарды, ақпаратты және сұрауларды Жолдау;

2.2.5 статистикалық және өзге де зерттеулер жүргізу;

2.3. Оператор соның ішінде келесі деректерді өңдейді:

2.3.1 тегі, аты және әкесінің аты;

2.3.2 электрондық пошта мекенжайы;

2.3.3 телефон нөмірі (оның ішінде ұялы телефон).

2.4. Пайдаланушыға сайтта үшінші тұлғалардың дербес деректерін көрсетуге тыйым салынады(мұндай әрекеттерді жүзеге асыруға үшінші тұлғалардың Құжаттамалық растамасы бола отырып, осы тұлғалардың мүдделерін білдіру шарттарын қоспағанда).

  1.  ДЕРБЕС ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТӘРТІБІ

3.1. Оператор дербес деректерді Қазақстан Республикасының "Дербес деректер туралы" Заңына және оператордың ішкі құжаттарына сәйкес пайдалануға міндеттенеді.

3.2. Пайдаланушының дербес деректері мен өзге де деректеріне қатысты көрсетілген деректер жалпыға қолжетімді болған жағдайларды қоспағанда, олардың құпиялылығы сақталады.

3.3. Оператор дербес деректердің мұрағаттық көшірмесін сақтауға құқылы.

Оператордың Дербес деректер мен деректерді Қазақстан Республикасының аумағынан тыс серверлерде сақтауға құқығы бар.

3.4. Оператор Пайдаланушының дербес деректері мен деректерін пайдаланушының келісімінсіз келесі тұлғаларға беруге құқылы:

3.4.1 мемлекеттік органдарға, оның ішінде анықтау және тергеу органдарына және жергілікті өзін-өзі басқару органдарына олардың дәлелді сұрау салуы бойынша;

3.4.2 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген өзге де жағдайларда.

3.5. Оператор Дербес деректер мен деректерді 3.4-тармақта көрсетілмеген үшінші тұлғаларға беруге құқылы. мынадай жағдайларда осы Құпиялылық саясатының:

3.5.1 пайдаланушы осындай әрекеттерге өз келісімін білдірді;

3.5.2 пайдаланушы сайтты пайдалану немесе пайдаланушыға қызмет көрсету шеңберінде беру қажет;

3.6. Оператор Дербес деректер мен деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

  1.  ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ

4.1. Оператор заңнамаға сәйкес дербес және өзге де деректерді тиісті қорғауды жүзеге асырады және дербес деректерді қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

4.2. Қолданылатын қорғау шаралары, оның ішінде дербес деректерді заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ олармен үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғауға мүмкіндік береді.

  1.  ӨЗГЕ ЕРЕЖЕЛЕР

5.1. Осы Құпиялылық саясатына және құпиялылық саясатын қолдануға байланысты туындайтын пайдаланушы мен оператор арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының құқығы қолданылуға жатады.

5.2. Осы Келісімнен туындайтын барлық ықтимал даулар оператордың тіркелген жері бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес шешілуге тиіс.

Пайдаланушы сотқа Жүгінер алдында міндетті түрде сот тәртібін сақтауы және операторға жазбаша түрде тиісті шағым жіберуі керек. Шағымға жауап беру мерзімі 30 (отыз) жұмыс күнін құрайды.

5.3. Егер қандай да бір себептермен Құпиялылық саясатының бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз немесе заңды күші жоқ деп танылса, бұл құпиялылық саясатының қалған ережелерінің жарамдылығына немесе қолданылуына әсер етпейді.

5.4. Оператор кез келген уақытта пайдаланушымен алдын ала келіспей-ақ құпиялылық саясатын (толық немесе ішінара) біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Барлық өзгерістер сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

5.5. Пайдаланушы өзекті редакциямен танысу арқылы құпиялылық саясатындағы өзгерістерді өз бетінше қадағалауға міндеттенеді.

жеке кабинет